o.o.o. – Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu :
 • Przepisy prawa
 • Kto ustala?
 • Co należy brać pod uwagę?
 • Po co się je ustala? 

Przepisy prawa.

” Prawo budowlane Art 3. ust.20. Obszarze oddziaływania obiektu ? należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. “

“Prawo budowlane Art. 5. 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: …

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.”

“Prawo budowlane Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy: …   1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;”

“Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. Art.13a. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera.

1. wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu.

2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej  albo informacji, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany”


Kto ustala? 

Zakres dotyczący określenia obszaru oddziaływania spoczywa na projektancie przy sporządzaniu projektu na budowę (na zgłoszenie oraz na pozwolenie na budowę). Wynika to z przepisów prawa budowlanego.

Projektant musi dokonać analizy przepisów odrębnych.

Projektant powinien dokonać analizy wyłącznie do stanu zastanego.

 • Odpowiedzialność za ustalenie stron w postępowaniu leży na urzędach (organach administracji).
 • Organ nie jest związany z tym co określi projektant i może zwiększyć lub zmienić zakres oddziaływania.
 • Organ nie ma obowiązku informować projektanta o zmianach w zakresie ustalenia stron .

Co należy brać pod uwagę ?

Należy wskazać przepisy prawa (przepisy odrębne- tzn jakie chce projektant np:)

 • Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • inne np: Prawo wodne itp

Należy sprawdzić czy projektowany obiekt swym usytuowaniem i gabarytem będzie wpływał na sąsiednią nieruchomość, czy nie.  Należy sprawdzić przeznaczenie i zagospodarowanie nieruchomości sąsiadujących z działką inwestora.

W szczególności zapisy Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie :

 • Odległości w zakresie sytuowania obiektu
 • Zacieniania
 • Ochrony przeciwpożarowej

Ponadto należy brać pod uwagę przepisy z zakresu

 • Ochrony środowiska (np.: ochrona przed hałasem)
 • Ochrony przyrody (np.: przy terenach objętych ochroną)
 • Ochrony zabytków (np.: prace prowadzone w otoczeniu zabytku)
 • Dróg publicznych (np.: odległości od krawędzi jezdni)
 • Prawa wodnego (np.: odległości od ujęć wody)

Po co się je ustala?

Ustalenie obszaru oddziaływania służy ustaleniu stron postępowania administracyjnego.