Projekt budowlany zakres i forma

Projekt budowlany :

 • Przepisy prawa
 • Kiedy potrzebny?
 • Szczegółowy zakres projektu
 • Gdzie i jakiej formie składa się projekt?
 • Przykład 1 – projekt budowlany dla domu jednorodzinnego 

PRZEPISY PRAWA

“Prawo Budowlane obowiązujące w 2016 r.

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy m.in.: opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 34.1 Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia,…  również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

“Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz. 1554 z 2015 r”


KIEDY POTRZEBNY PROJEKT BUDOWLANY ?

Projekt budowlany: Jest to zakres dokumentacji wymagany przez ustawę, służący inwestorowi do uzyskania pozwolenia na budowę.

W zależności od przyjętej procedury projekt budowlany należy złożyć do wniosku na:

 • zgłoszeniu budowy (decyzja w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku)
 • pozwoleniu na budowę (decyzja w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany, powinien składać się z:

 1. Projektu zagospodarowania działki lub terenu
 2. Projektu architektoniczno-budowlanego

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać”

 • część opisową
 • część rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych.

Część opisowa powinna określać:

 • istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania
 • projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny
 • ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu
 • zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy
 • dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
 • informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
 • inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Część rysunkowa powinna określać:

 • orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata
 • granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • oznaczenie wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych
 • układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej
 • ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu
 • ukształtowanie zieleni
 • urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego
 • układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych
 • układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych

 

2. Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać:

 • część opisową
 • część rysunkową

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje:

 • projekt architektoniczny
 • projekt konstrukcyjny,
 • elementy projektów instalacji, występujących w obiekcie, z udokumentowaniem spełnienia wymagań przepisów i norm oraz racjonalnego rozwiązania zagadnień energetycznych i ekologii

Część opisowa powinna określać:

 • przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne, parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji
 • w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych :zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać doobliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m ? w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie;
 • formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego,
 • układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń
 • rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych;
 • w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy,w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;
 • w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego ? sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • w stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego ? podstawowe dane technologiczne
 • rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi
 • charakterystykę energetyczną budynku
 • warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach

Część rysunkowa powinna określać:

 • elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji
 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje konieczne do przedstawienia: układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,
 • w stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i klimatyzowanego ? rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród,
 • podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych
 • część rysunkowa projektu przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego powinna wyróżniać graficznie stan istniejący.

GDZIE I W JAKIEJ FORMIE SKŁADA SIĘ PROJEKT BUDOWLANY?

Projekt budowlany wraz z odpowiednim wnioskiem składa się w właściwym organie (zazwyczaj w Urzędzie Miasta) w celu zatwierdzeniu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być ponumerowane. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu.

Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza m.in.:

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami
  prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
  planu, a także wymaganiami ochrony środowiska
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji
  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędne zaświadczenia
 • wykonanie ? w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu,

W razie stwierdzenia naruszeń, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia (lub uzupełnienia) wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.


PRZYKŁAD 1 (projekt budowlany dla domu jednorodzinnego)

PROJEKT BUDOWLANY 

 • Strona tytułowa
 • Spis treści i załączników

 

01-45 Część opisowa 

 • Część opisowa – zagospodarowanie terenu
 • Część opisowa – projekt architektoniczno budowlany
 • Charakterystyka energetyczna
 • Analiza porównawcza
 • BIOZ
 • Część opisowa – konstrukcja

45-70 Załączniki

 • mapa do celów projektowych,
 • opinia geoteczniczna
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • warunki przyłączeniowe do sieci gazowej
 • warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej
 • warunki przyłączeniowe do sieci wod-kan
 • decyzja zarządcy dróg
 • zezwolenie na wycinkę drzew

 

 • uprawnienia budowlane architektoniczne
 • zaświadczenie – wypis z listy architektów
 • uprawnienia budowlane konstrukcyjne
 • zaświadczenie – z izby inżynierów budownictwa
 • oświadczenie projektanta – architekta
 • oświadczenie projektanta – konstruktor

71-90 Część rysunkowa

 • plan sytuacyjny
 • plan zagospodarowania terenu
 • rzuty wszystkich kondygnacji
 • przekroje
 • elewacje
 • wizualizacja
 • schematy konstrukcyjne