KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ­REWITALIZACJI CENTRUM MYSZKOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji centrum Myszkowa  polegającej na :

 • kompleksowym zagospodarowaniu obszaru opracowania jako głównej przestrzeni publicznej miasta, w tym zmiana układu komunikacyjnego, zaprojektowanie małej architektury, zieleni, oświetlenia, itp.
 • przebudowie i remoncie dawnego dworca autobusowego (budynek “A”) oraz jego zmianie funkcji na bibliotekę publiczną, z uwzględnieniem, że obiekt ten jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
 • budowie nowego budynku usługowego ( budynek “B”) z powierzchniami pod wynajem.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

Koncepcja zagospodarowania obszaru inwestycji ma na celu :

 • stworzenie interesującej przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców Myszkowa, w tym: skwery, place, miejsce spotkań mieszkańców,
 • uporządkowanie  chaosu architektonicznego,
 • wspólnym motywem koncepcji zagospodarowania są drewniane krzywoliniowe zadaszenia, które zaprojektowano w kilku miejscach, m.in. po obu stronach dworca kolejowego (symetryczna kompozycja podkreślająca rangę dworca). Zadaszenia mieszczą w sobie funkcje: parkingu rowerowego z zapleczem usługowym, wejścia na perony dworca. Dodatkowo zadaszenia powtórzone są w centrum przesiadkowym oraz w strefie gastronomicznej z miejscami do siedzenia na wolnym powietrzu. Motyw drewnianego zadaszenia pojawia się również w projektowanym budynku usługowym (Budynek “B”) oraz w okolicy parkingu zlokalizowanego po południowo-zachodniej stronie obszaru opracowania,
 • podkreślenie wartościowych elementów istniejącej zabudowy, głównie budynku dworca kolejowego i projektowanej biblioteki publicznej,
 • ograniczenie ruchu kołowego. Np. ul. Kościuszki przeznaczona jest głównie dla pieszych. Przejazd jest tu możliwy tylko dla mieszkańców sąsiednich kamienic oraz dla obsługi lokali usługowych. Ulica ta zapewnia dojazd do Urzędu miasta- jako dojazd techniczny. Ulica Kościuszki pełni funkcję deptaka z zielenią urządzoną i małą architekturą,

 • wyeliminowanie miejsc postojowych w przestrzeni placu dworcowego i stworzenie nowych, wydzielonych stref do parkowania,
 • stworzenie przed dworcem kolejowym przestrzeni do organizowania imprez plenerowych, koncertów, festynów i targów,
 • po wschodniej stronie dworca kolejowego zaprojektowano centrum przesiadkowe: parkuj i jedź” z miejscami postojowymi dla ok.40 samochodów osobowych i 2 m.p. dla autobusów. Znajduje się tu zadaszony zespół przystanków obsługujących przewozy miejskie i międzymiastowe, oraz 5 miejsc postojowych dla TAXI.

 • zaprojektowano nowy węzeł drogowy łączący ul. Pułaskiego, Kościuszki, PCK, Kwiatkowskiego,
 • zaprojektowano rondo łączące ul. Słowackiego z placem dworcowym , ul.Kościuszki ze strefą ograniczonego ruchu,
 • elementy urbanistyczne zaprojektowano miękką linią, drzewa wpisano w zielone okręgi,
 • wszystkie nowoprojektowane obiekty mają ostre krawędzi w bryle i kontrastują z miękką linią elementów urbanistycznych i małej architektury.
 • wprowadzenie dużej ilości zieleni urządzonej,

Schematy placów

Schematy nowych budynków

Opis

Zespół projektowy: Łukasz Homan, Anna Homan, Natalia Miłczak, Karolina Grzesista

Klient

Urząd Miasta Myszków

Prace

“koncepcja konkursowa: 2020”

Info