Z czego składa się dokumentacja projektowa?

Dokumentacja projektowa to projekty, które przede wszystkim służą do uzyskania pozwolenie na budowę oraz wybudowania obiektu.

 

Dokumentacja projektowa  składa się z :

 • Opracowania wstępne
 • Koncepcje projektowe
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Usługi pozostałe

Opracowania wstępne
 • Mapa do celów projektowych – przygotowuje geodeta
 • Badania geotechniczne
 • Inwentaryzacja budynku istniejącego
 • Inwentaryzacja instalacji
 • Inwentaryzacja dendrologiczna
 • Ekspertyza techniczna obiektu – przygotowuje konstruktor
 • Stosownie do potrzeb oświadczenia od właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków lub określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Koncepcje projektowe
 • Bilans działki i możliwości zabudowy
 • Koncepcja zagospodarowania terenu
 • Szacunkowy koszt realizacji budynku

Projekty budowlany
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczno – budowlany
 • Projekt budowlany instalacyjny
 • Projekt drogowy
 • Projekt przyłączy
 • Projekt rozbiórek

 Projekty wykonawcze
 • Zagospodarowanie terenu
 • Projekt zagospodarowania terenu oraz bilans mas ziemnych
 • Projekt architektoniczny
 • Projekt konstrukcyjny
 • Projekt parkingu wewnętrznego
 • Projekt śmietnika
 • Projekt zieleni
 • Projekty instalacji elektrycznych
 • Projekty instalacji teletechnicznych
 • Projekty instalacji sanitarnych
 • Projekty architektury wnętrz
 • Projekty elementów wyposażenia wnętrz
 • Projekty akustyki wnętrz ponadpodstawowych
 • Scenariusz ochrony pożarowej
 • Specyfikacje techniczne wykonana i odbioru robót
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej

 Usługi pozostałe
 • Pełnienie nadzorów autorskich